Voditelj elementa: dr.sc. Dario Novoselović

Suradnici na elementu: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Aktivnost 1         Očuvanje biljnih genetskih izvora pšenice

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Očuvanje sortimenta ozime pšenice: Sav sortiment hrvatskih pšenica skupiti će se i očuvati na dvije lokacije (Osijek i Zagreb) s ciljem formiranja aktivne kolekcije primki. Ciljani broj skupljenih primki u kolekciji je 300 primki, uključujući primke različitog genetskog i zemljopisnog porijekla.

(2) Razvoj genetskog materijala u tipu populacija dihaploidnih i rekombinirajućih inbred linija (RIL): Na osnovi fenotipskih i genotipskih informacija izabrat će se roditelji nosioci poželjnih svojstava kao i poželjnih alela (QTL-a), koji će se koristiti za stvaranje novih populacija pomoću metoda dihaploida. Planira se razviti po jedna kombinacija križanja godišnje s ciljem konačnog razvoja 2 različite populacije dihaploidiziranih linija. Paralelno, razviti će se tri RIL populacije na Agronomskom fakultetu Zagreb (AFZ) i Poljoprivrednom institute Osijek (PIO) s ciljem proučavanja genetske osnove otpornosti na priježetveno proklijavanje, te tolerantnosti na Fusarium sp. i kvalitetu.

(3) Razvitak nove genetske varijabilnosti predoplemenjivačkog materijala: Svake godine će se križati odabrani elitni materijal pšenice (4-5 priznatih sorti i linije iz oplemenjivačkog programa) s materijalom koji je izveden iz križanja divljih srodnih pšenice s heksaploidnim vrstama pšenice (tzv. sintetici). Odabrane populacije F2 generacije će se uzgajati korištenjem pedigree metode. Odabrane linije F3 generacije posijati će se u polju gdje će se obaviti vizualna selekcija. Odabrane linije F3 generacije posijati će se u F4 generaciju gdje će se uraditi umjetna infekcija i ocijeniti tolerantnost na Fusarium sp. Odabrane linije F4 generacije posijati će se u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj s procjenom otpornosti na biotski stres i adaptabilnost odabranih linija. Odabrane linije F5 generacije će se posijati u preliminarne pokuse i analizirati na svojstva kvalitete. Odabrane linije F6 generacije će se koristiti kao izvor nove genetske varijabilnosti poboljšanih svojstava za potrebe oplemenjivačkih programa. Ciljani broj kombinacija na godišnjoj razini je 300 kombinacija i razvoj 10 linija ozime pšenice na godišnjoj razini.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na uspostavu kolekcije biljnih genetskih izvora u svrhu opisa i procjene morfoloških svojstava pšenice, određivanja podrijetla primki, te očuvanje biljnih genetskih izvora, u dijelu koji se odnosi na razvoj materijala nužnog za daljnje provođenje genetskih analiza, te u dijelu koji se odnosi na razvoj nove genetske varijabilnosti kao nužnog preduvjeta u razvoju biljnih genetskih izvora za potrebe oplemenjivanja pšenice.

Aktivnost 2         Fenotipizacija pšenice

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Na odabranom materijalu (porijeklom iz Hrvatske i drugih europskih zemalja), razvijenim DH populaciji i kod tri RIL (recombinant inbred lines) populacije (ukupno 120 linija) razvijenih na AFZ-u i PIO, utvrdit će se otpornost na priježetveno proklijavanje, te tolerantnost na Fusarium sp. i kvalitetu. Analiza otpornosti na priježetveno proklijavanje provodit će se u komorama rasta korištenjem nekoliko različitih testova. Ocjena materijala tolerantnosti/osjetljivosti na Fusarium sp. provoditi će se kroz umjetnu infekciju u polju i analizu zaraze zrna u laboratoriju.

(2) Aktivnosti će uključivati provođenje mjerenja poljskih pokusa na više lokacija (Tovarnik, Osijek, Požega, Zagreb i Poreč) i analizu uzoraka nakon žetve na prinos i njegove komponente, biomase, kao i laboratorijske analize određenih svojstava pekarske kakvoće.

(3) Razvoj metode visoko-propusne fenotipizicije pomoću femto-lasera za metodu LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) odvijat će se kao dio izrade doktorata u suradnji sa znanstvenicima iz Švicarske (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW). Namjena razvoja fs lasera LIBS je za brzo određivanje makro i mikroelemenata u biljnom materijalu bez destrukcije uzorka.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 2 Fenotipizacija, a koji se odnosi na provedenu fenotipizacije kolekcije i genetskog materijala pšenice na odabrana agronomska svojstva, procjene kvalitete pšenice, tolerantnosti na biotski i abiotski stres, te razvoj i primjenu metoda visoko-propusne fenotipizacije pomoću fs LIBS lasera.

Aktivnost 3         Genotipizacija pšenice

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Kolekcija sorti kao i DH, RIL populacije će se analizirati pomoću različtih DNA molekularnih biljega radi dobivanja informacije o genetskoj raznolikosti i strukturi populacija.

(2) Kombiniranjem fenotipskih i genotipskih podataka izvršit će se kartiranje lokusa za ciljana kvantitativna svojstva (QTL-a).

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 3 Genotipizacija u dijelu koji se odnosi na provedbu genotipizacije kolekcije i populacija genetskog materijala u svrhu procjene genetske divergentnosti na funkcionalne alele i identifikacije qtl-ova za ciljana svojstva, te izrade doktorata iz područja genomike pšenice.