Voditelj elementa: dr.sc. Aleksandra Sudarić

Suradnici na elementu: prof.dr.sc. Ivan Pejić

Aktivnost 1         Očuvanje biljnih genetskih izvora soje

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Tvorba aktivne kolekcije soje: Iz hrvatskih kao i najvažnijih europskih i kanadskih oplemenjivačkih institucija će se prikupiti sorte i oplemenjivačke linije soje s ciljem formiranja aktivne kolekcije primki soje. Ciljani broj skupljenih primki u kolekciji je 184 genotipa.

(2) Umnažanje i opis aktivne kolekcije: Aktivna kolekcija će se posijati na lokacijama Osijek i Zagreb radi umnažanja sjemena i ocjene fenoloških (faze rasta i razvitka) kao i morfoloških svojstva (visina, tip rasta, svojstva biljke i zrna) primki.

(3) Razvoj genetskog materijala: Na osnovi fenotipskih i genotipskih informacija izabrat će se divergentni roditelji nosioci poželjnih svojstava kao i poželjnih alela (QTL-a), koji će se koristiti za križanje i stvaranje novih oplemenjivačkih populacija. Križanja će se svake godine provoditi na dvije lokacije: Osijek i Zagreb. Primjenom pedigre metode iz F1 križanaca će se razviti razdvajajuće populacije u kojima će se provoditi selekcija na najvažnija agronomska i nutritivna svojstva u cilju razvoja linija drugog ciklusa oplemenjivanja. Razvoj četiri izabrane oplemenjivačke populacije provodit će se bez selekcije, metodom potomaka jedne sjemenke, radi dobivanja populacija rekombinantnih inbred linija (RIL) koja će se koristiti za kartiranje lokusa za kvantitativna svojstva (QTL). Radi povećanja uspješnosti križanja i unaprjeđenja razvoja razdvajajućih populacija uz poljske kapacitete koristit će se i komore rasta.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na uspostavu, čuvanje i opis kolekcije biljnih genetskih izvora (aktivna kolekcija sorti) te razvoj nove genetske varijabilnosti (oplemenjivačke populacije) za potrebe oplemenjivačkih programa soje.

Aktivnost 2         Fenotipizacija soje

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Procjena agronomskih svojstava u aktivnoj kolekciji: Na lokacijama Osijek i Zagreb provodit će se tijekom dvije godine poljski pokusi, koji će uključivati 160 genotipova soje iz aktivne kolekcije radi utvrđivanja učinka genotipa, okoline kao i njihove interakcije na važna agronomskih svojstava s naglaskom na vrijeme nastupanja pojedinih fenofaza (cvatnja, zrioba), visinu biljke, otpornost na polijeganje, prinos i njegove komponente (broj plodnih etaža po biljci, broj mahuna po biljci, broj zrna po mahuni, masa 1000 zrna) kao i otpornost na biotske i abiotske stresove.

(2) Procjena agronomskih svojstava u oplemenjivačkim populacijama: Opažanje najvažnijih agronomskih svojstava (fenološka svojstva, visina, otpornost na polijeganje, prinos i njegove komponente, otpornost na biotske i abiotske stresove) će se svake godine provoditi u razdvajajućim generacijama nakon križanja na lokacijama Osijek i Zagreb, a s 4 izabrane RIL populacije će se provesti poljski pokus radi utvrđivanja učinka genotipa, okoline i njihove interakcije na varijabilnost agronomskih svojstava.

(3) Analiza nutritivne vrijednosti: Na uzorcima iz poljskih pokusa pod točkom 1. i 2. (aktivna kolekcija i RIL populacije) će se provesti analize nutritivne vrijednosti zrna (sadržaj ulja, proteina, triacilglicerola, oligosaharida, izoflavona, aminokiselinski sastav, sadržaj antinutrienata tripsin inhibitora, lektina i Bowman-Birk inhibitora).

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu fenotipizacije aktivne kolekcije kao i razvijenih oplemenjivačkih populacija soje radi utvrđivanja varijabilnosti važnih agronomskih i nutritivnih svojstava genotipova soje.

Aktivnost 3         Genotipizacija soje

OPIS AKTIVNOSTI

(1) Različitih tipovi molekularnih biljega (SSR,STS, CAPS, SNP) će se koristiti u analizi aktivne kolekcija kao i razvijenih oplemenjivačkih populacija soje radi utvrđivanja genetske raznolikosti i strukture populacija te provedbe kartiranja lokusa za kvantitativna svojstava (QTL) uključenih u kontrolu agronomskih (prinos komponente prinosa) kao i nutritivnih svojstava (sadržaj ulja, proteina, aminikiselina i antinutrienata).

(2) U populacijama će se izvršiti i validacija prethodno publiciranih QTL-a za istraživana svojstva radi konačnog izbora seta biljega prikladnih za selekciju potpomognutu molekularnim biljezima.

Povezanost s ciljem: Aktivnost je povezana s ciljem 1 u dijelu koji se odnosi na provedbu genotipizacije aktivne kolekcije i oplemenjivačkih populacija soje radi procjene njihove genetske raznolikosti i identifikacije genomskih područja (QTL) koja kontroliraju ekspresiju najvažnijih agronomskih i nutritivnih svojstava soje.