Uprava

Glavni su ciljevi sljedeći:

1. Koordinirati inicijative i aktivnosti između Radnih skupina u svrhu optimalne upotrebe postojeći istraživačkih kapaciteta izbjagavanja nepotrebnih troškova,

2. Omogućiti razmjenu ideja, informacija i saznanja između suradnika,

3. Analizirati snage, slabosti, prilike i prijetnje (SWOT) postojećih kapaciteta za fenotipizaciju i genotipizaciju.