Ispis
Hitova: 5012

cromar logo1Znanstveni novaci našeg Instituta Ana Težak Damijanić dipl.oec. i Darko Saftić dipl.oec. prezentirali su i objavili  znanstveni rad naslova "ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF TOURISTS", na kongresu CROMAR 2013. Zaključci ovog interesantnog istraživanja baziraju se na rezultatima koji govore da je potrošačka ekološka svijest novi trend u turističkoj potražnji i kao takav ima određeni utjecaj na proces donošenja odluka vezanih uz turizam. Zbog vrlo natjecateljskiog karaktera turističkog tržišta i na koncu samih turista ekološka svijest može se koristiti za razvoj odgovarajuće marketinške strategije u turizmu, i to na način da se bolje razumijavanje ekološke svijesti definira kao preduvijet stvaranja kvalitetnijeg i prepoznatljivijeg održivog turističkog proizvoda. Osobito na obuhvatu razvoja turizma ruralnih prostora. Ako želite više podataka o samoj problematici ovog zanimljivog istraživanja možete kontaktirati autora rada putem kontakata koje ćete pronaći na našim web stranicama. 

Više o samim događanjima pročitajte na web stranici kongresa.