Ispis
Hitova: 5340

diplomaU petak, 22. studenog 2013. godine, sada dr.sc. Sara Godena obranila je doktorski rad naslova: „Viroze autohtonih i introduciranih sorti masline (Olea europaea L.) u Istri i njihov utjecaj na kakvoću djevičanskog maslinovog ulja“. Mentorice pri izradi rada bile su izv. prof. dr. sc. Edyta Đermić sa Agronomskog  fakulteta te doc. dr. sc. Ivone Jakaša sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Doktorsku disertaciju obranila je pred članovima povjerenstva:

  1. izv. prof. dr. sc. Đani Benčić, Agronomski fakultet
  2. prof. dr. sc. Božena Barić, Agronomski fakultet
  3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Škevin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

U doktorskom radu dr.sc. Sare Godene određivala se prisutnost virusa masline u Istri primjenom molekularne (RT-PCR); biološke (biotest) i serološke (DAS-ELISA-test) dijagnostičke tehnike. U istraživanju se testiralo 15 sorti maslina na osam virusa. Na 10 autohtonih i pet introduciranih sorti metodom RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction), detektirani su virusi Cherry leaf roll virus (CLRV), Strawberry latent ring spot virus (SLRSV) i Olive latent virus 1 (OLV-1). Najučestaliji je bio virus CLRV detektiran u 11,3% testiranih stabala i to i na autohtonim sortama (Buža i Rosinjola) i na introduciranim sortama (Ascolana tenera i Frantoio), dok su virusi OLV-1 i SLRSV (detektirani isključivo na autohtonim sortama) imali nižu pojavnost. Najveći broj virotičnih stabala detektiran je kod sorte Buža. Mehanički je virusnim izolatima inokulirano ukupno 256 zeljastih indikatorskih biljaka iz sedam različitih biljnih vrsta. Detaljno su opisani simptomi virusnih zaraza na virotičnim maslinama i zeljastim indikatorima. ELISA-testom (Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) je u tkivu zeljastih biljaka detektirano svih pet virusnih izolata virusa CLRV i SLRSV. Analizom svojstava plodova maslina i djevičanskih maslinovih ulja dobivenih od zdravih i virusom CLRV zaraženih virotičnih plodova dviju sorti, nađene su najveće razlike u sadržaju ukupnih fenola. Ovim radom su na maslini u Istri prvi put detektirani virus uvijenosti lista trešnje (CLRV), latentni virus masline 1 (OLV-1) i latentni virus prstenaste pjegavosti jagode (SLRSV).

Ova doktorska disertacija izrađena je u laboratorijima Znanstvenog centra za biljnu patologiju u Rimu, Instituta za biljnu virologiju i Odjela za zaštitu bilja i primijenjenu mikrobiologiju na Sveučilištu u Bariju i Zavoda za fitopatologiju Sveučilište u Zagrebu Agronomskog fakulteta u Zagrebu te na Sveučilištu u Bologni na Odjelu za znanost o hrani, Cesena, Italija.

Novina istraživanja je ta što se u detekciji virusa krenulo od pouzdanijih molekularnih metoda (RT-PCR) prema manje pouzdanim [biološkim (mehanička inokulacija zeljastih domaćina) i serološkim (ELISA-test)] kako bi se izbjegli lažno pozitivni rezultati virusne dijagnostike, što je bio preduvjet za analizu utjecaja virusa na maslini.

Originalan aspekt ovog istraživanja je činjenica da su prvi put istraživana svojstva plodova maslina i fizikalno-kemijska svojstva djevičanskog maslinovog ulja zaraženih i zdravih stabala sorti Ascolana tenera i Frantoio iz istog nasada kako bi se uočilo razlike u svojstvima plodova i fizikalno-kemijskim svojstvima djevičanskog maslinovog ulja. Nove su spoznaje vrijedne zbog razumijevanja utjecaja koji virusi mogu imati na fizikalno-kemijska svojstva djevičanskih maslinovih ulja, budući da povećavaju količine ukupnih fenola.

Dobiveni rezultati važni su jer uz čest izostanak vidljivih vanjskih simptoma ukazuju na moguću prisutnost zaraženih sadnica maslina na tržištu, ali i virotičnih stabala u maslinicima. Rezultati ove disertacije naglašavaju potrebu za intenziviranjem kontrole zdravstvenog stanja sadnog materijala masline prilikom njihove proizvodnje i trženja.

Za više informacija obratite se doktorici Sari Godeni