AtomizerInstitut u suradnji s tvrtkom Fitopromet iz Zagreba Institut za poljoprivredu i turizam vršiti će pregled uređaja za primjenu pesticida koji će se provoditi sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), po kojem uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu. Svi uređaji stariji od 1995. godine moraju biti pregledani već u ovom razdoblju, oni starosti od 1995. godine do danas najkasnije do 26.11.2016. dok uređaji proizvedeni od nakon 2013. moraju biti pregledani barem jednom u pet godina od dana kupnje. Pregledi će se obavljati na područjima jedinica lokalne samouprave a čemu će svi obveznici pregleda uređaja za primjenu pesticida biti obaviješteni putem medija i osobno putem kontakata ostavljenih u prijavi. Više o cijeloj problematici pročitajte u nastavku, a za kontrolu Vešeg uređaja za primjenu pesticida ispunite PRIJAVNICU

 
Važnost pregleda uređaja za primjenu pesticida
 
U suvremenoj konvencionalnoj, integriranoj ili ekološkoj biljnoj proizvodnji, maksimalne prinose, uz ostale agrotehničke mjere, jedino je moguće postići primjenom odgovarajućih pesticida. Međutim, zbog svojih karakteristika pesticidi predstavljaju i rizik za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš, stoga su svrstani u skupinu otrova, a uređaji za njihovu primjenu i njihova primjena podliježu različitim propisima i nadzoru.
Korištenjem ispravnih uređaja za primjenu pesticida postižu se višestruke koristi:
  1. Smanjen je rizik po zdravlje ljudi i životinja
  2. Smanjena je opasnost od zagađenja okoliša
  3. Smanjena je cijene koštanja poljoprivredne proizvodnje po jedinici površine
 
Obveznici pregleda uređaja za primjenu pesticida
 
Obveznici pregleda uređaja za primjenu pesticida su svi profesionalni korisnici uređaja za primjenu pesticida.
Kategorije profesionalnih korisnika su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (zadruge, d.d, d.o.o.), pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (komunalne tvrtke).
 
Izuzetak od obveze pregleda uređaja za primjenu pesticida
 
Korisnici koji primjenjuju pesticide s ručnim uređajima i leđnim prskalicama na ručni pogon, baterijski i motorni pogon i leđni motorni atomizeri ne podliježe obveznom pregledu uređaja za primjenu pesticida.
 
Redoviti pregledi uređaja za primjenu pesticida
 
Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu.
-          Uređaji koji su proizvedeni prije 1995. god. moraju biti pregledani najkasnije do 26.11.2014. god.
-          Uređaji koji su proizvedeni poslije 1995. god. moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016. god.
-         Uređaji koji su proizvedeni nakon 01.01.2013. god. moraju biti pregledani barem jednom u razdoblju od 5 godina nakon kupnje, a kasnije barem jednom u razdoblju od 3 godine nakon zadnjeg pregleda.
Fitopromet d.o.o. je ovlaštena Ispitna stanica koja na temelju Rješenja o ovlaštenju od strane Ministarstva poljoprivrede, provodi pregled i certificiranje uređaja za primjenu pesticida.
Ovlaštena institucija za provedbu izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika stanica za redoviti pregled uređaja i provedbu stručnog nadzora nad radom ovlaštenih stanica za redoviti pregled uređaja je Zavod za mehanizaciju u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.
 
Uvjeti i mjesto pregleda uređaja za primjenu pesticida
 
Pregled uređaja za primjenu pesticida provodi se u prostoru Ispitne stanice ili na nekom drugom mjestu u blizini prebivališta vlasnika uređaja.
Vlasnici uređaja za primjenu pesticida moraju dovesti na redoviti pregled očišćene uređaje s pripadajućom opremom. Spremnik uređaja mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremine. Korištenu vodu pri pregledu uređaja potrebno je vratiti u spremnik uređaja nakon obavljenog pregleda i odvesti je s mjesta pregleda.
Pregled mora biti proveden na mjestima gdje ne postoji mogućnost onečišćenja površinskih i podzemnih voda i koja su zaštićena od negativnih vremenskih utjecaja.
Redoviti pregled uređaja ne smije se provoditi istovremeno sa servisom i popravkom uređaja, odnosno djelatnici Ispitne stanice u terminu redovitih pregleda uređaja ne smiju provoditi servis i popravak neispravnih uređaja.
Ispitna stanica mora osigurati informacije o mjestu i vremenu pregleda uređaja vlasnicima uređaja, proizvođačima, ovlaštenim predstavnicima proizvođača i distributera uređaja, ovlaštenim institucijama, kao i dopustiti nazočnost, prodaju i servis na mjestu pregleda zainteresiranim proizvođačima i/ili ovlaštenim predstavnicima i distributerima uređaja i zamjenskih dijelova, te stručni nadzor.
 
Znak o obavljenom redovitom pregledu
 
Nakon obavljenog pregleda, Ispitna stanica dodjeljuje uređaju za primjenu pesticida znak o obavljenom redovitom pregledu kojim se potvrđuje da je isti zadovoljio sve zdravstvene, sigurnosne i ekološke zahtjeve, a s ciljem postizanja visoke razine zaštite ljudi i okoliša (Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12, članak 40. i Prilog II).
Novi uređaji (kupljeni nakon 01. siječnja 2013. god.) dobivaju znak o pregledu bez obavljenog redovitog pregleda ako su isti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010) i Pravilnikom o sigurnosti strojeva ( NN 28/2011).
U tom slučaju, vlasnik novog uređaja predaje zahtjev Ispitnoj stanici za dobivanje znaka prije prve uporabe uređaja, a najkasnije u roku od 3 mjeseca od kupnje uređaja. Uz zahtjev mora priložiti dokaze o kupnji, dokumente s tehničkim podacima o uređaju i izjavu o sukladnosti.
U slučaju kupnje rabljenog uređaja, vlasnik uređaja mora dostaviti Ispitnoj stanici dokaze o kupnji i tehničke podatke o uređaju.
Ukoliko uređaj nije kupljen na području RH, potrebno je dostaviti podatke o državi članici EU u kojoj je uređaj kupljen, kao i informaciju ima li uređaj važeći znak o obavljenom redovitom pregledu, u kojoj je državi članici EU izdan i do kada je važeći.
Vlasnik uređaja koji doveze uređaj na pregled koji je već bio pregledan, a znak o pregledu je izgubljen ili uništen, mora Ispitnoj stanici dostaviti izvještaj o obavljenom zadnjem pregledu.
U slučaju oštećenja znaka, vlasnik uređaja je obavezan zatražiti izdavanje novog znaka od one Ispitne stanice koja mu je izdala posljednji znak.
Izgled znaka o obavljenom redovitom pregledu uređaja za primjenu pesticida
 
Izvještaji o pregledu i evidencija
 
Rezultati pregleda upisuju se u izvještaj o pregledu na obrascima sukladno HRN EN 13790 i HRN EN 13790-2.
Izvještaji se izdaju u 2 istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Ispitna stanica, a drugi primjerak zadržava vlasnik uređaja.
Ministarstvo poljoprivrede vodi središnju evidenciju o uređajima i njihovom redovitom pregledu unutar Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS).
Evidencija se vodi za svaki pojedini uređaj do kraja vijeka ili njegove uporabe na teritoriju Republike Hrvatske. Podatke u evidenciju unose Ispitne stanice.
Vlasnik uređaja obavezan je čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg pregleda uređaja i prijaviti ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu najkasnije u roku 30 dana od nastanka promjena u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama.
Vlasnici uređaja dužni su također prijaviti Ispitnoj stanici uređaje za primjenu pesticida koje iz tehničkih ili drugih razloga nisu u uporabi.
 
Priznavanje pregleda
 
Priznaje se pregled uređaja obavljen u drugoj državi članici EU kao istovjetan pregledu obavljenom u RH, ako je pregled obavljen u skladu sa zahtjevima navedenim u članku 33. Pravilnika (NN 142/12) uz uvjet da je vremenski razmak od posljednjeg pregleda provedenog u drugoj članici EU jednak ili kraći od razdoblja učestalosti pregleda koji se primjenjuju u Hrvatskoj. Znak o obavljenom pregledu ne smije biti oštećen, a podatak o roku valjanosti obavljenog pregleda mora biti jasno vidljiv i nedvojben.
 
Troškovi redovitog pregleda
 
Vlasnik uređaja snosi troškove za izdavanje znaka za nove uređaje, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka ili oštećenja, izdavanje znaka za rabljene uređaje kada se priznaje pregled obavljen u nekoj od država članica EU-a, troškove redovitog pregleda uređaja kao i troškove ponovnog pregleda nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka ako je potrebno.
 
 
Cjenik
 
Napomena: Detaljnije informacije možete pronaći u Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, poglavlje III od članka 32 do članka 47.