OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Danijela Poljuha

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-336, danijela@iptpo.hr

Dr. sc. Danijela Poljuha završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju biologije.

Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (Istarska razvojna agencija) te boravila u Italiji na usavršavanju.

Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dva laboratorija i Biotehničkog odjela istraživačkog centra.

Trenutačno je zaposlena kao voditelj Genetičkog laboratorija Instituta.

Istraživački interes usmjeren joj je na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi, s naglaskom na mediteranske kulture, vinovu lozu i maslinu. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti.

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=213743

CV

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ana težak Damijanić

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-326, tezak@iptpo.hr

Ana Težak Damijanić je diplomirala na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu ekonomije i turizma „dr. M. Mirković“, Pula 2006. Od 2008. je zaposlena na Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč.

2009. upisala je Poslijediplomski doktorski studij ekonomije i poslovne ekonomije na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomskom fakultetu. Područje interesa je ponašanje turista, strateški marketing u turizmu te selektivni oblici turizma.

Doktorirala je 12.06.2014. godine.

 

 

 

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302720

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Anita Silvana Ilak Peršurić

Kontakt telefon / mail adresa: 052/408-329, anita@iptpo.hr

Anita Silvana Ilak Peršurić rođena je 12. lipnja 1971. u Rotterdamu, Nizozemska, državljanka je Republike Hrvatske.

Godine 1994. zaposlila se u Agrolaguni d.d. Poreč i odradila pripravnički staž na poslovima u financijskoj i planskoj službi. Na mjestu voditelj kontrole proizvodnje vinarskog podruma radila je dvije godine 1995-1997. (analize grožđa i vina, kontrolu punjenja vina u boce i kvalitetu izlaznih proizvoda).

U Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč, radi od 1997. godine u svojstvu znanstvenog novaka te je napredovala u zvanju od mlađe asistentice, asistentice, više asistentice do znanstvene savjetnice na Zavodu za ekonomiku i razvoj poljoprivrede. Od 2007. do 2012. bila je  Predstojnica  Zavoda za Ekonomiku i razvoj poljoprivrede. 

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 05. svibnja 1994. godine na smjeru Poljoprivredna ekonomika i uspješno obranila diplomski rad naslova  “Tendencije prinosa i proizvodnje ratarskih kultura u Središnjoj Hrvatskoj”. Godine 1997. upisala je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski studij smjer Ekonomika poljoprivrede na kojem je 21.03.2001. godine obranila magistarski rad naslova “Socio-demografska reprodukcija obiteljskih gospodarstava Istarske županije”. Izvandoktorski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu završila je 25.10.2005.. godine na temu ''Društveno-ekonomski položaj žena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Istarske županije''.

Znanstveno istraživački rad dr. sc. Anite Silvane Ilak Peršurić  usmjeren je na područje istraživanja ekonomike poljoprivrede, a u fokusu istraživanja su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruženja poljoprivrednika i poslovno povezivanje poljoprivrede i turizma, agroturizam i ruralni turizam. Na mikro razini istražuje ekonomske učinke (proizvodnja, profitabilnost), ljudske resurse i organizaciju rada na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (sociodemografska reprodukcija, status žena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima).

U dosadašnjem radu na Institutu za poljoprivredu i turizam pristupnica aktivno surađuje s gospodarstvom, državnom, županijskom i lokalnom upravom te drugim subjektima. Osobito je angažirana u stručnom radu iz područja ekonomike.

Sudjelovala je u izradi brojnih studija i investicijskih programa za potrebe gospodarstva i lokalne samouprave.

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=220673

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Darko Saftić

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-326, darkos@iptpo.hr

Darko Saftić diplomirao je na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr.Mijo Mirković" u Puli, Sveučilišta u Rijeci, stekavši zvanje diplomiranog ekonomista (dipl.oec.), smjera Turizam. 2014. obranio je doktorski rad naslova "Uloga lokalne samouprave u destinacijskom menadžmentu" te je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polje ekonomije. "U srpnju 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam."

Nakon diplomiranja radio je kao referent za komercijalne poslove i nabavu u trgovačkom društvu, te je od 2007. godine zaposlen na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.

Od svojeg zaposlenja na Institutu radi kao znanstveni novak – asistent na Zavodu za turizam.

Sudjelovao je kao suradnik na jednom nacionalnom znanstvenom („Valorizacija selektivnih oblika turizma u održivom razvitku ruralnih prostora“) i jednom međunarodnom znanstvenom projektu, te na međunarodnom EU IPA projektu „Wellness Istra“.

Objavio je 40 znanstvenih radova iz područja turizma u koautorstvu sa istraživačima iz raznih znanstvenih ustanova, od čega dvije autorske knjige, 5 poglavlja u knjizi, 5 znanstvena rada u znanstvenim časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka, 26 znanstvena rada u zbornicima radova s međunarodnom recenzijom, kao i dva stručna rada u stručnim skupovima te 3 stručne studije.

Predmet interesa u istraživanju su mu: turizam, selektivni oblici turizma, destinacijski menadžment, marketing u turizmu, ruralni turizam.

Znanstvena bibliografija istraživača: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299245

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Sara Godena

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-332, sara@iptpo.hr

dr.sc. Sara Godena dipl.ing.agr. obranila je doktorski rad naslova: „Viroze autohtonih i introduciranih sorti masline (Olea europaea L.) u Istri i njihov utjecaj na kakvoću djevičanskog maslinovog ulja“ na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet.

Sudjelovala je na znanstvenim i EU projektima Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč i objavila nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz polja agronomije. Završila je tečaj za senzornu analizu maslinovog ulja međunarodne škole O.L.E.A. iz Pesara (Italija).

Trenutačno je zaposlena kao znanstveni novak, viši asistent.

Trenutačni predmet interesa u istraživanju su joj fitopatologija masline, maslinarstvo, zaštita bilja i ekološka poljoprivreda.

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=295364

 

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Zoran Užila

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-337, zoran@iptpo.hr

Zoran Užila diplomirao je na Agronomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Bilinogojstva usmjerenje voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na temu „Utjecaj solarizacije na kakvoću mošta i sadržaj antocijana u vinu cv Merlot.“.

Trenutačno je zaposlen kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za vinogradarstvo i vinarstvo.

Osim toga vrši funkciju Voditelja Pedološkog laboratorija te aktivni je član panela za senzorno ocjenjivanje djevičanskog maslinovog ulja Instituta.

Trenutačni interesi u znanstvenom istraživanju su mu vinogradarstvo, vinarstvo, pedologija.

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: 

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Pavlo Ružić

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-306,  pavlo@iptpo.hr

Dr. sc. Pavlo Ružić, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Po završetku studija radi 15 godina u gospodarstvu, na bankarskim i poslovima voditelja službe plana i analize, ekonomike i organizacije, te direktora poduzeća.

Od 1990. godine zaposlen je u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč, gdje je izradio doktorat, koji je obranio na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te stekao naziv doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

Sudjelovao je kao suradnik i voditelj u brojnim znanstvenim, stručnim i razvojnim projektima. Objavio je sam i u suautorstvu 10 knjiga i preko 138 znanstvenih i stručnih radova. Sudionik je referatima na brojnim znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i u više od deset zemalja u inozemstvu. Trenutačno u Institutu obnaša poslove Znanstvenog savjetnika i Predstojnika zavoda za turizam.

Predavač je u izboru profesora visoke škole u trajnom zvanju na kolegijima “Ugostiteljsko poslovanje” i „Ruralni oblici turizma“ na Veleučilištu u Rijeci-Poslovni odjel Pula i Poljoprivredni odjel Poreč.

Područja njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su održivi ruralni razvoj i ekonomija, ruralni turizam, ekonomika turizma, menadžment i organizacija. Utemeljitelj je nove znanstvene discipline poslovna djelotvornost.

Znanstvena bibliografija istraživača:  https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=193833

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Igor Lukić

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-327, igor@iptpo.hr

Dr.sc. Igor Lukić diplomirao je i magistrirao na Kemijskom odsjeku (smjer: inženjer kemije, analitička kemija) Prirodoslovno-matematičkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambena tehnologija.

U Institutu za poljoprivredu i turizam zaposlen je od 2001., te je danas na radnom mjestu znanstvenog suradnika. Sudjelovao je u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, te objavio više od 30 znanstvenih radova iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i biotehnologije. Uglavnom se bavi istraživanjima vezanim uz kemiju vina, rakija komovica i maslinovog ulja (hlapivi spojevi arome, fenoli, itd.) i to uporabom instrumentalnih tehnika analize (GC/FID, GC/MS, HPLC/UV-Vis/RI, itd.).

Trenutno obavlja i funkcije Voditelja Vinarskog laboratorija i Upravitelja kvalitetom laboratorija Zavoda za poljoprivredu i prehranu akreditiranih prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=240043

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-341, karolina@iptpo.hr


Dr. sc. Karolina Brkić Bubola diplomirala je studij biotehnologije, smjer   biokemijsko inženjerstvo i stekla doktorsku titulu iz biotehničkih znanosti,   polje Prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu   Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Usavršavala se za stručnjaka u senzorskoj   analizi djevičanskih maslinovih ulja na sveučilištu u Ja
énu (Španjolska).

 

Od 2005. g. radi u   Institutu za poljoprivredu i turizam gdje je sudjelovala kao suradnik na   znanstvenim i stručnim nacionalnim i međunarodnim projektima vezanim uz   masline i maslinovo ulje. Do sada je objavila veći broj značajnih radova iz   tog područja.

 

Trenutačno je zaposlena   kao znanstveni suradnik u Zavodu za Poljoprivredu i prehranu. Pored toga,   voditeljica je Panela za senzorsku analizu maslinovih ulja te zamjenik   voditelja Prehrambeno-biotehnološkog laboratorija koji je akreditiran za   kontrolu kvalitete maslinovih ulja.

 

Trenutačni predmet   interesa u istraživanju joj je tehnologija prerade, dorade i skladištenja   maslinovih ulja te utjecaji različitih čimbenika na njihovu kvalitetu i   sastav, a naročito na senzorska svojstva djevičanskih maslinovih ulja i   hlapive tvari odgovorne za njihovu aromu. Osim znanstvenog istraživanja bavi   se popularizacijom znanosti i edukacijom novih generacija o značaju upotrebe   djevičanskih maslinovih ulja u prehrani i o načinima poboljšanja kvalitete   maslinovih ulja.

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=266134

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Danijela Janjanin

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-325, petrusic@iptpo.hr

Danijela Janjanin diplomirala je Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo 2007.godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu 2010.godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti na temu „Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina (Vitis vinfera L.)“.

Trenutno je zaposlena kao znanstveni novak/asistent na Zavodu za poljoprivredu i prehranu gdje radi kao suradnik na više znanstveno-istraživačkih projekata. Osim toga, radila je kao analitičar u Pedološkom laboratoriju Zavoda, a trenutno sudjeluje u aktivnostima Genetičkog laboratorija.

Na Nacionalnoj je listi ocjenjivača djevičanskog maslinovog ulja te je aktivan član Panela za senzornu analizu djevičanskih maslinovih ulja Instituta.

Predmet znanstveno-stručnog interesa su joj ishrana i genetika vinove loze te laboratorijski rad.
 

 

 

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316694

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: dr.sc. Milan Oplanić

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-330, milan@iptpo.hr


Dr.sc. Milan Oplanić je 1994. godine diplomirao agroekonomiku na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski studij i titulu magistra znanosti stekao je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Titulu doktora znanosti stekao je 2003. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1994. godine radi na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, najprije kao znanstveni novak, a od 2003. godine kao znanstvenik, stječući specijalistička znanja iz ekonomike poljoprivredne proizvodnje.

 

Sudjelovao je kao voditelj ili suradnik na brojnim nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i tehnologijskim projektima te je u koautorstvu objavio više od 50 znanstvenih radova.

 

Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču od 2012. do 2018. godine

 

U svom radu aktivno   surađuje s gospodarstvom, državnom, županijskom i lokalnom upravom te drugim subjektima. Osobito je angažiran u područjima utvrđivanja efikasnosti korištenja proizvodnih resursa u poljoprivredi, analiza proizvodnih i ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovanja poljoprivrednih gospodarstava, kao i ekonomike investicija. Osim znanstvenog i stručnog rada sudjeluje u pripremi i realizaciji nastavne djelatnosti na Studiju vinarstva i Studiju  mediteranske poljoprivrede na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Rijeci.

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=213054

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: dr.sc. Barbara Sladonja

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-304, barbara@iptpo.hr


Dr.sc. Barbara Sladonja diplomirala je biologiju na Prirodoslovno   Matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stekla je doktorsku titulu iz   prirodnih znanosti na konzorciju Sveučilišta u Firenzi, Pizi i Udinama   (Italija).

 

Radila je kao   istraživač na sveučilištima u Italiji, Izraelu, Turskoj stekavši specifična   znanja iz zaštite okoliša, menađmenta   zaštićenih prostora te odnosa ekologije i poljoprivrede.

 

Sudjelovala je kao   voditelj i/ili suradnik na brojnim znanstvenim nacionalnim i međunarodnim   projektima i objavila više od 70 radova iz područja biotehnologije.

 

Trenutačno je zaposlena   kao Predstojnik Zavoda za Poljoprivredu i prehranu.

 

Trenutačni predmet   interesa u istraživanju joj je genetika masline i loze, zaštita okoliša i   ekološka poljoprivreda. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i edukacijom   novih generacija o održivom razvoju i zaštiti prirode.

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=230674

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marina Lukić, dipl.ing. prehrambene tehnologije

Kontakt telefon / mail adresa:052/408-342, marina@iptpo.hr

Marina Lukić diplomirala je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu, smjer prehrambeno   inženjerstvo. U Institutu za poljoprivredu i turizam zaposlena je 2004. godine na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom   obrazovanju.
 
 
Kroz rad u laboratoriju stekla je znanja, vještine i iskustvo potrebno za samostalno izvođenje   velikog broja metoda ispitivanja koje uključuju uporabu instrumentalnih tehnika analize kao što su GC/FID, HPLC/UV-Vis/RI i druge. Prošla je dodatna  usavršavanja iz područja akreditacije, certifikacije, te kemijske i senzorske analize maslinovog ulja. Rezultat sudjelovanja na različitim projektima je i koautorstvo na desetak znanstvenih radova od čega tri citirana u Current Contents bazi podataka.
 
 
Od 2008. godine obavlja funkciju voditeljice i analitičara u Prehrambeno – biotehnološkom laboratoriju koji je specijaliziran za ispitivanje maslinovog ulja i akreditiran prema normi ISO/IEC 17025. Članica je i zamjenica voditelja Panela za   senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja.
 
 
 
 
 

Znanstvena bibliografija istraživača:

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marijan Bubola

Kontakt telefon:052/408-349

e-mail: marijan@iptpo.hr

Dr.sc. Marijan Bubola diplomirao je 2004. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, a 2010. godine je na istom Fakultetu obranio doktorsku disertaciju iz područja biotehničkih znanosti na temu „Utjecaj prorjeđivanja rodnih mladica i grozdova na fenolni sastav i antioksidacijsku aktivnost mošta i vina kultivara Malvazija istarska i Chardonnay (Vitis vinifera L)“.

Od 2004. godine zaposlen je na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, najprije kao znanstveni novak, a od 2012. godine kao znanstveni suradnik. Od 2005. godine angažiran je kao viši predavač na Veleučilištu u Rijeci, Poljoprivredni odjel Poreč, na kolegiju Vinogradarstvo.

Njegov predmet interesa u znanstveno-istraživačkom i stručnom radu je područje vinogradarstva, s naglaskom na utjecaj ampelotehničkih zahvata na kakvoću grožđa i vina, fenolne i aromatske spojeve u grožđu i vinu, autohtone sorte vinove loze i ampelografiju.

Radio je kao voditelj i suradnik na više nacionalnih i europskih projekata iz područja vinogradarstva i vinarstva, sudjelovao je na brojnim međunarodnim i nacionalnim kongresima te objavio veći broj radova u znanstvenim časopisima i zbornicima znanstvenih skupova.

Sudjeluje u radu Povjerenstva za organoleptičko ispitivanje vina i jakih alkoholnih pića i Panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja na Institutu za poljoprivredu i turizam. Tečno govori engleski i talijanski jezik, a služi se francuskim i španjolskim jezikom.

Član je ISHS (International Society for Horticultural Science), GiESCO vinogradarske grupe (Group of International Experts of Vitivinicultural Systems for Cooperation) i Australskog društva vinogradarstva i enologije (Australian Society of Viticulture and Oenology).

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=266145
 
 

 

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Amorino   Poropat

Kontakt telefon / mail   adresa:052/408-325, amorino@iptpo.hr

Dr.sc. Amorino    Poropat diplomorao je 1972. godine na Arhitektonskom   fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na spomenutom fakultetu, obranio je 2002.   godine doktorski rad iz područja tehničkih znanosti u polju arhitekture i   urbanizma.

 

Radio je u općinskoj upravi nadležnoj za poslove urbanizma,   graditeljstva, stambene i komunalne poslove, kao glavni izvršitelj upravnih i   vanupravnih poslova. Za obavljanje spomenutih poslova položio je stručne   ispite za rad u upravi i gospodarstvu. U međuvremenu na drugom radnom mjestu u hoteljerstvu je   radio na investicijama. Bio je predsjednik i član niza stručnih i drugih   komisija i odbora iz djelokruga poslova svojega radnog mjesta. Izradio je   nekoliko procjena poduzeća iz djelatnosti poljoprivrede i turizma u sklopu   elaborata pretvorbe, kao i niza elaborata prostornih planova.

 

Od druge polovice 1991 godine   zaposlen je u znanstvenoj ustanovi Institut za poljoprivredu i turizam Poreč   i bavi se znanstveno istraživačkim i praktičnim radom od planiranja prostora,   procjena vlasništva, do studija   razvoja i zaštite okoliša. Sudjelovao je kao suradnik na brojnim znanstvenim   nacionalnim i međunarodnim projektima. Voditelj je znatnog broja   projekata u polju arhitekture i   urbanizma. Ovlašteni je arhitekt. Objavio je više od 50 radova iz područja   tehničkih znanosti, polja arhitektura i urbanizam, kao i područja društvenih   znanosti polja ekonomije. Svojevremeno je bio predsjednik i član radnog   tijela Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, kao i član   upravnih odbora poduzeća, komisija za ocjenu natječajnih radova i uredničkog   odbora znanstvenoistraživačke teme koju je odobrilo nadležno Ministarstvo   znanosti. Član je te društva arhitekata i   znanstvenog vijeća Instituta.

Znanstvena bibliografija istraživača:  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=163185

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Kristina Brščić

Kontakt telefon/ mail adresa: 052/408-303, kristina@iptpo.hr

 

Znanstvena bibliografija istraživača: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235073